Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
Artikel 1.
Definities:
1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wilbrink-administraties.nl
2. Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden,die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.
4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals papieren of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder papieren of gegevensdragers.
5. Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer, hierna te noemen “VW” .

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2.
1. Deze VW gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze VW van toepassing heeft verklaard.
2. Op van deze VW afwijkende zaken kan de opdrachtgever alleen een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
3. Aan de in lid 2 afwijkende zaken kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.
4. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze VW zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken..

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Artikel 3.
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.
2. De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4.
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen, onverminderd de verplichting om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever reeds met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte is retour ontvangen.
2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5.
1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden voort te zetten, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 6.
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer aan te leveren.
2. Indien opdrachtgever bovenvermelde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet correct of volledig aanlevert, zal de uit de vertraging voortvloeiende kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever zijn.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.
5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle relevante informatie ter uitvoering van de opdracht.
6. Opdrachtgever dient opdrachtnemer direct op de hoogte te stellen als opdrachtgever:
1. van plan is surseance van betaling of zijn faillissement aan te vragen
2. surseance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement is verklaard.
UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Artikel 7.
1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op accurate en correcte wijze uit te voeren.
2. Opdrachtnemer bepaalt de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
4. Opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in perioden zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende periode behoren opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande periode schriftelijk heeft goedgekeurd.

GEHEIMHOUDING

Artikel 8.
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Tenzij de wet anders bepaalt. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

OPSCHORTING/ONTBINDING

Artikel 9.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer , indien
1. opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer.
2. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
3. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd en aan hem is verleend.
4. het bedrijf van opdrachtgever wordt beëindigd.
5. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld. Alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zullen direct helemaal opeisbaar zijn.

BETALING

Artikel 10.
1. Betaling vindt plaats in Nederland geldende valuta.
2. Indien opdrachtgever in verzuim is zijn alle facturen ongeacht de betalingstermijn direct opeisbaar.
3. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, zijn voor de opdrachtgever.
4. In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

KLACHTEN

Artikel 11.
1. Klachten over de werkzaamheden van opdrachtnemer moeten schriftelijk binnen 2 maanden nadat de klacht duidelijk is geworden worden ingediend.
2.Klachten over facturen moeten binnen 14 dagen na ontvangst te worden ingediend.
3. In geval van een terechte klacht heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 12.
1. Na ontvangst van alle benodigde informatie, gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond in.
2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nooit een fatale termijn.
3. De overeenkomst kan door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
4. Ontbinding is slechts mogelijk voor zover niet van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid kan worden gevraagd.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 13.
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht uurloon exclusief overige kosten.
2. Voor alle gevolgschade op enigerlei wijze verband houdend met , dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nooit aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vernietiging van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en stukken van de opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of vernietiging van gegevens en/of stukken tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

VRIJWARING

Artikel 14.
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.

VERVALTERMIJN

Artikel 15.
Voor zover in deze VW niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 16.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.